ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชลบุรี
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM v.6 [Hexagram]
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องสมุด

ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องสมุด

1.แต่งกายสุภาพเรียบร้อย โดยปฏิบัติตามนโยบายของวิทยาลัยฯ
2.สำรวมกิริยา วาจา และไม่ปฏิบัติตนเป็นที่รบกวนผู้อื่นที่ใช้ห้องสมุด
3.ไม่นำอาหารของขบเขี้ยว หรือเครื่องดื่มทุกชนิดเข้ามารับประทานในห้องสมุด
4.ห้ามตัด ฉีก เขียนหนังสือ ถือว่าทำลายทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด ผู้ฝ่าฝืนจะถูกลงโทษตามข้อบังคับของทางวิทยาลัยฯ
5.ห้ามนำทรัพยากรสารสนเทศออกนอกห้องสมุดโดยไม่ได้รับอนุญาต
6.อย่าวางสิ่งของมีค่า เช่น กระเป๋าสตางค์ โทรศัพท์มือถือ หากสูญหายทางห้องสมุดจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
7.รักษาสาธารณสมบัติ ใช้อย่างคุ้มค่าและประหยัด เช่น ช่วยปิดไฟ ปิดพัดลม และเก็บโต๊ะเก้าอี้เข้าที่ให้เรียบร้อย
8.หนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร อ่านเสร็จแล้ว กรุณาเก็บไว้ที่เดิม
9.หนังสือ/ตำราทางการพยาบาล ที่อ่านแล้วกรุณาวางไว้ที่โต๊ะหรือจุดพักหนังสือ
10.สัมภาระที่ไม่จำเป็นให้จัดเก็บไว้ในตู้ล็อคเกอร์ (บริเวณด้านหน้าห้องสมุด) ตามที่วิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการจัดเตรียมไว้ให้บริการ
 

 

การปฏิบัติตัวก่อนเข้าใช้บริการห้องสมุด เพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา 19

1. สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากบ้านและมาใช้บริการห้องสมุด
2. ก่อนเข้าห้องสมุดตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย  ณ จุดคัดกรองหน้าห้องสมุด
3. ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์  ณ จุดคัดกรองและจุดต่างๆ ภายในห้องสมุด
4. ลงชื่อเข้าใช้บริการห้องสมุด  เพื่อเก็บข้อมูลคัดกรองคนเข้าใช้ บริการ โดยให้ลงชื่อ เบอร์โทร วันเวลาของผู้มาใช้บริการทุกคน  เพื่อให้สามารถติดตามตัวได้
5. ในการยืมหนังสือ ให้ผู้ยืมรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย  1 เมตร

 


ไปยังหัวข้อบทความ  

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.