ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชลบุรี
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM v.6 [Hexagram]
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

ระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือของห้องสมุด

ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี จัดหมวดหมู่หนังสือ ดังนี้
 
1. หนังสือทางการแพทย์และพยาบาล ใช้ระบบ ห้องสมุดแพทย์แห่งชาติอเมริกัน (NLM) 

 ก. หนังสือเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานหรือปรีคลินิก (Preclinical sciences)
ใช้อักษร  QS – QZ  แทนหมวดหมู่ ดังนี้
 
QS     กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ (Human Anatomy)
QT     สรีรวิทยา (Physiology)
QU     ชีวเคมี  (Biochemistry)      
QV     เภสัชวิทยา (Pharmacology)    
QW    จุลชีววิทยา วิทยาแบคทีเรียและภูมิคุ้มกัน (Microbioloby and Immunology)
QX     ปรสิตวิทยา (Parasitoloty)        
QY     พยาธิวิทยาคลินิค(Clinical  Pathology)  
QZ     พยาธิวิทยา (Pathology)           
 

ข.  หนังสือที่เกี่ยวกับวิชาการแพทย์และวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (Medicine and relatec subjects)
 ใช้อักษร W,  WA – WZ แทนหมวดหมู่ ดังนี้

W           อาชีพทางด้านสุขภาพ (Medical Profession) 
WA         สาธารณสุขศาสตร์ (Public  Health)
WB         อายุรศาสตร์หรือเวชปฏิบัติ (Practice of Medicine)
WC         โรคติดต่อ โรคติดเชื้อต่างๆ (Infectious Diseases) 
WD 100  โรคขาดธาตุอาหาร (Deficiency  Diseases)
WD 200  โรคเกี่ยวกับการเผาผลาญในร่างกาย (Metabolic  Diseases) 
WD 300  โรคเกิดจากภูมิแพ้ (Diseases of Allergy)
WD 400  สัตว์เป็นพิษ (Animal  Poisoning) 
WD 500  พืช เป็นพิษ (Plant  Poisoning) 
WD 600  โรคที่เกิดจากตัวกระทำทางธรรมชาติ (Diseases caused by physical Agents) 
WD 700  เวชศาสตร์การบินและการแพทย์อวกาศ (Aviation and Space medicine) 
WE         ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก (Musculoskeletal System) 
WF         ระบบทางเดินหายใจ (Respiratory  System) 
WG        ระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด (Cardiovascular  System) 
WH        ระบบเกี่ยวกับเลือดและต่อมน้ำเหลือง (Hemic and Lymphatic Systems)
WI         ระบบเกี่ยวกับการย่อยอาหาร (Gastrointestinal  System) 
WJ         ระบบปัสสาวะและอวัยวะสืบพันธุ์ (Urogenital  System) 
WK         ระบบต่อมไร้ท่อ (Endocrine  System)
WL         ระบบประสาท (Nervous  System) 
WM        จิตเวชศาสตร์ (Psychiatry)
WN        รังสีวิทยา, รังสีวินิจฉัย (Radiology)
WO        ศัลยศาสตร์ (Surgery)
WP        นรีเวชวิทยา (Gynecology)
WQ        สูติศาสตร์ (Obstetrics)
WR        วิทยาโรคผิวหนัง (ตจวิทยา) (Dermatology)
WS        กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics) 
WT        เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ, โรคเรื้อรัง (Geriatrics. Chronic Disease)
WU       ทันตแพทย์, ศัลยกรรมช่องปาก (Dentistry.  Oral Surgery) 
WV       โสต ศอ นาสิก และลาริงซ์วิทยา (Otorhinolaryngology)
WW      จักษุวิทยา (Ophthalmology)
WX       โรงพยาบาล, สิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ (Hospitals)
WY       การพยาบาล (Nursing)
WZ       ประวัติการแพทย์ (History of Medicine)
 

2.  หนังสือทั่วไปใช้ระบบห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน (L.C.)
แบ่งเนื้อหาของหนังสือออกเป็น 20 หมวดใหญ่ จาก A -Z ยกเว้น I O W X Y ดังนี้

A       ความรู้ทั่วไป  (General Works)
B       ปรัชญา จิตวิทยา ศาสนา  (Philosophy  Psychology, Religion)
C       ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ (Auxiliary Sciences of History)
D      ประวัติศาสตร์ทั่วไป และประวัติศาสตร์โลกเก่า  (History : General and Old  World)
E-F    ประวัติศาสตร์ : อเมริกา  (History : America)
G      ภูมิศาสตร์ โบราณคดี  นันทนาการ  (Geography, Antropology, Recreation)
H      สังคมศาสตร์  (Social Sciences)
J       รัฐศาสตร์  (Political Science)
K      กฎหมาย  (Law)
L      การศึกษา (Education)
M      ดนตรี (Music and Books on Music)
N      ศิลปกรรม (Fine Arts)
P      ภาษาและวรรณคดี  (Philology and  Literatures)
Q      วิทยาศาสตร์  (Science)
R      แพทยศาสตร์  (Medicine)
S      เกษตรศาสตร์ (Agriculture)
T      เทคโนโลยี  (Technology)
U      ยุทธศาสตร์ (Military Science)
V      นาวิกศาสตร์ (Naval Science)
Z      บรรณานุกรม และบรรณารักษศาสตร์ (Bibliography, Library Science)

ไปยังหัวข้อบทความ  

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.